nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotograaf aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen CAVE7, handelend onder de naam Ikzegja trouwreportages en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Fotograaf: CAVE7, handelend onder de naam Ikzegja trouwreportages en door haar ingeschakelde fotografen, tevens gebruikers van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
  ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie die afkomstig is van opdrachtgever ligt bij opdrachtgever.
 • Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
 • Fotoreportage: bruidsfotografie en/of fotoshoot.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 • Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van pakketprijzen zoals vermeld op de website of door middel van een offerte.
Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door, waaronder doch niet uitsluitend (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Bij mondelinge aanvaarding van de prijs en offerte, zal fotograaf de door opdrachtgever gewenste datum reserveren.
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk per e-mail of door de offerte dan wel het contract ondertekend retour te zenden aan fotograaf.
Na aanvaarding van het aanbod ontvangt opdrachtgever van opdrachtnemer een factuur voor aanbetaling op basis van het overeengekomen bedrag.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Ter voorbereiding zullen fotograaf en opdrachtgever de dagplanning en andere bijzonderheden doorspreken op locatie of via Skype, tenzij anders overeengekomen.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage.
In donkere locaties zal fotograaf gebruik maken van flitslicht. Dit zal zorgen voor een andere sfeer dan foto’s die met voldoende daglicht gemaakt zijn.
Indien opdrachtgever daarvoor voldoende tijd heeft ingeruimd is het mogelijk dat fotograaf groepsfoto’s maakt. Opdrachtgever zal daarbij zorgdragen voor het tijdig samenbrengen van personen die bij die groep aanwezig moeten zijn.
Fotoshoots zijn alleen mogelijk als daarvoor voldoende tijd voor is (minimaal 45 minuten, zonder reistijd).
Indien fotograaf in zeer warm weer (30 graden Celsius of hoger) moet werken, zal fotograaf extra rust- en drinkmomenten inlassen.
Fotograaf zal nimmer een wettelijke norm, zoals verkeersregels, overtreden, ook niet wanneer opdrachtgever daarom vraagt of fotograaf door het niet overtreden van de regels niet volledig aan de planning kan voldoen.
Fotograaf moet voldoende in de gelegenheid gesteld worden om van de ene locatie naar de andere te reizen en de auto te parkeren. Opdrachtgever wordt vriendelijk verzocht daar rekening mee te houden in de planning. Indien hier geen rekening mee is gehouden, kan fotograaf niet garanderen op tijd aanwezig te zijn.
Fotograaf bewerkt foto’s enkel op kleur, contrast, uitsnede en witbalans, waarbij enkele foto’s naar zwart-wit worden omgezet.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotograaf zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
Indien fotograaf door omstandigheden, waaronder ziekte, niet zelf in de gelegenheid is om de opdracht uit te voeren, zal fotograaf, tenzij anders overeengekomen, zorgdragen voor een vervangende fotograaf met dezelfde stijl.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
Indien opdrachtgever tevens een videograaf inzet voor dezelfde dag, dient fotograaf voorrang te krijgen op de videograaf, zodat videograaf niet in het beeld van fotograaf kan lopen en fotograaf voldoende creatieve ruimte heeft om zijn opdracht uit te kunnen voeren. Indien opdrachtgever dit nalaat, kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van de opdracht en de te leveren kwaliteit en hoeveelheid van de foto’s.
In het geval dat opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie zorgen.
Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, neemt opdrachtgever contact op met betreffende locatie teneinde de locatie te boeken. Eventuele kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever dient belangrijke personen, momenten en wijzigingen in de planning vooraf aan fotograaf mede te delen, zodat fotograaf hier waar mogelijk rekening mee kan houden in het uitvoeren van de opdracht.
Indien er wijzigingen zijn in het programma, adressen of anderszins, zal opdrachtgever dit tenminste een week, althans zo snel als mogelijk, aan fotograaf melden.

Artikel 7. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Fotograaf maakt naar eigen inzicht een selectie van foto’s en levert de foto’s in hoge resolutie JPG, in kleur waarbij enkele foto’s worden geleverd in zwart-wit.
Fotograaf levert fotobestanden ongeveer 8 weken na de bruiloft, maar niet eerder dan de betaling daarvoor is gedaan, via een download mogelijkheid.
Op verzoek kunnen enkele extra foto’s in zwart-wit geleverd worden.
Overige bewerkingen en extra leveringen zijn enkel mogelijk na overleg en tegen extra, nader overeen te komen, vergoeding.
Na het afleveren van de foto’s is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de opslag van de foto’s.
Indien opdrachtgever na uitvoering van de opdracht nogmaals foto’s wenst te ontvangen dan zal fotograaf deze, indien hij deze nog onder zich heeft, aan opdrachtgever digitaal of per dvd doen toekomen tegen vergoeding van € 25,-.
Fotograaf garandeert niet dat de foto’s na aanlevering aan de opdrachtgever bij fotograaf in opslag zullen blijven. Fotograaf zal proberen om de gemaakte foto’s gedurende twee maanden en de aangeleverde foto’s gedurende zes maanden in opslag te houden.

Artikel 8. Album

Indien opdrachtgever een album wenst, zullen opdrachtgever en fotograaf daarvoor een nieuwe overeenkomst sluiten.
Fotograaf maakt een concept-opmaak van het album. Binnen een maand na levering van het concept, mag opdrachtgever eenmalig wijzigingen doorgeven. Extra wijzigingsrondes zijn mogelijk tegen bijbetaling.
Het album wordt niet eerder besteld dan de betaling voor het album is voldaan.
Indien er wel al werkzaamheden voor het maken van het album zijn verricht, maar opdrachtgever binnen 6 maanden na overeenkomst met betrekking tot het album nog niet heeft betaald of nog geen goedkeuring heeft gegeven voor de bestelling, is fotograaf gerechtigd een vergoeding voor de reeds gedane werkzaamheden in rekening te brengen.
De prijs van het album kan na 3 maanden na de overeenkomst voor het album verhoogd worden. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst voor het album te annuleren. In dat geval mag fotograaf reeds gemaakte kosten en gederfde winst in rekening brengen.

Artikel 9. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Fotograaf mag een aanbetaling van € 150,- van opdrachtgever verlangen. De eindfactuur wordt verstuurd na de uitvoerdatum, maar voor levering van bestanden of een album.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie

Artikel 11. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
In het geval van ontbinding of annulering van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening.

Artikel 12. Klachten

Klachten over producten en/of diensten dienen binnen 14 dagen nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend bij fotograaf.
Bij fotograaf ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij fotograaf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Privacy

Fotograaf zal de persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Fotograaf zal de gegevens niet aan derden leveren, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Fotograaf zal bij het openbaarmaken van de foto’s de namen van opdrachtgevers niet vermelden, tenzij anders overeengekomen of tenzij opdrachtgever daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 14. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij fotograaf.
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend de eigen website, social media, portfolio, in promotioneel drukwerk, ter publicatie in (online) tijdschriften- en nieuwsbladen en voor deelname aan wedstrijden.
Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring, op eigen social media accounts en eigen (trouw)website. Hierbij hoeft opdrachtgever de naam van fotograaf niet te vermelden.
Opdrachtgever mag uitdrukkelijk de werken niet commercieel gebruiken, niet leveren aan derden, waaronder leveranciers, niet inzenden voor publicaties of voor wedstrijden. Indien opdrachtgever de foto’s wel aan derden wenst te leveren, ter publicatie of voor een wedstrijd, dient daarvoor vooraf toestemming te worden gevraagd aan fotograaf, zodat hij hieraan eventueel voorwaarden kan stellen.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 15. Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, de eigen website, portfolio, social media en ter publicatie in (online) tijdschriften en nieuwsbladen.
Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeld schermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.